1 GODDET BELT

2 PRINTING BELTS

3 BLADE (RAZOR) 43 X 22 X 0.10

Ref. :

4 BLADE (RAZOR) 43 X 22 X 0.20 TIN COATED

Ref. : AZEX-01008

5 BLADE 43 X 22 X 0.15 TIN COATED

Ref. : AZEX-01152

6 BLADE 43 X 22 X 0.20 TIN COATED

Ref. : AZEX-01151

7 BLADE 43 X 22 X 0.15 IMPORTED

Ref. : AZEX-01152

8 BLADE 43 X 22 X 0.20 IMPORTED

Ref. : AZEX-01151

9 FILTER ROLL

152/30

10 FILTER ROLL 152/24

11 FILTER ROLL 132/15

12 FILTER ROLL 260/40

13 FILTER ROLL 72/15